Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hakkımızda


İzmir Ekonomi Üniversitesi ortaya koyduğu tüm projelerde öncü olma hedefini benimsemiştir. Bu bakış açısı ile yola çıkan İEU, Sağlık Bilimleri Fakültesini 12.10.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar uyarınca kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi,  İzmir Ekonomi Üniversitesinin en genç fakültesidir.

Bedensel olduğu kadar zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan da iyi olma hali olarak tanımlanan sağlık, salt tedaviye dönük uzmanlık alanları ile sağlanamaz. Sağlığın korunması ve devamlılığı için farklı hizmet alanlarına ve uzmanlıklara gereksinim vardır. Günümüzde sağlık, ancak başarılı bir ekip çalışması ile sonuca ulaşılan bir sürece dönüşmüştür. Bu nedenle yıllar içinde sağlıkta farklı meslek dalları ortaya çıkmıştır. İleride, değişen ihtiyaçlara göre daha yeni ve daha farklı meslek tanımlarının oluşması da  beklenmektedir. Sağlık hizmeti verilen kurumlarda hizmet sunumunun temel belirleyicileri; altyapı, teknolojik olanaklar ve en önemlisi insan gücünün niteliğidir. Bu bağlamda İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde ilk açılan  bölüm “Sağlık Kurumları  Yöneticiliği” olmuştur. Fakültemiz bünyesinde açılan ikinci programımız olan "Hemşirelik" bölümü ise 2014-2015 akademik yılında öğrenci almaya başlamıştır. Dört yıllık lisans programı olarak planlanan Sağlık Yönetimi Bölümü’nün yanısıra;  sağlık alanındaki gereksinmelerin ancak bütüncül ve disiplinlerarası bir anlayışla karşılanabileceğine inanan Üniversitemiz; Beslenme ve Dietetik, ile Fizik Rehabilitasyon Lisans Programlarının hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi;
·         Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek,
·         Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltmeye  yönelik geçerli bilgi ve beceriye sahip,
·         Bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri analiz edebilen,
·         Kendisine verilen görevleri etik sorumluluk bakış açısı ile yerine getirmeyi esas alan,
·         Disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasına yatkın,
·         Araştırıcı,
·         Evrensel insani değerlere saygılı,
·         Eleştirel düşünebilen,
·         Yaşam boyu sürekli gelişmeyi benimsemiş mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin öğretim planlarını;  öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kriterleri, Sağlık Alanı Yeterlilikleri kapsamında ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlamıştır. Öğretim planlarında hem bölüm ile ilgili mesleki dersler, hem de temel bilim dersleri yer almaktadır.  Öğrencilere uygulamalı dersler, dönem ve yaz stajları, saha çalışmaları, seminer, konferans ve bitirme projeleri ile profesyonel iş hayatına hazırlanma olanağı da sunulmaktadır.  Bu süreçler, danışman öğretim elemanları gözetiminde Üniversitemizin anlaşmalı olduğu değişik sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilmektedir.

Deneyimli, seçkin bir öğretim üyesi kadrosu; uluslararası akreditasyon süreçleri doğrultusunda hazırlanan uygulamalı eğitim olanakları ve burs olanakları ile zenginleştirilmiş öğretim planları, uluslararası değişim programlarıyla kültürlerarası alışverişi sağlayan bir öğretim ortamı Fakültemizce sunulan başlıca ayrıcalıklardır.

 

Haberler

SOSYAL MEDYA